NLM BARNEHAGENE AS

TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Maurtua - Revegruppa/Førskulegruppa og Haregruppa

* Bikuba - Klatremusgruppa og Skogmusgruppa

* Ekorna

* Nøtteliten

onsdag 30. september 2015

TUR TIL VATNE BARNESKULE

Førskulegruppa på Tryggheim bhg avd. Vatne har 9 førskulebarn som skal begynne på Vatne barneskule og to barn som skal begynne på Tennfjord barneskule.


I dag gjekk turen til Vatne barneskule der vi vart godt motteke av elevane i 5. og 6. klasse. 
Dei passa på at alle følte seg velkomen, og underheldt med gitarspel og song. 
Etter presentasjonsrunden vart det tid for ymse aktivitetar saman med elevane.
I fylgje R-pl skal barnehagen i samarbeid med skulen leggje til rette for overgangen frå barnehage til første klasse. Førskuledagane er fine arenaer for dette. Vi avslutta førskuledagen med song frå elevane, og gler oss til neste førskuledag.

Kristen samling om då Gud skapte verda ( Humlene.)

Humlene høyrer om da Gud skapte verda i Kristen samlingstund denne perioden, og i dag fekk vi høyre om då dyr, fisk og fuglar vart skapt. Vi song ulike songar om skapelsen og song om dyra Gud skapte. Vi limte på bilder av det som vart skapt på eit prosjekt som heng på avdelinga som vi har arbeidt med i nokre veker. I tillegg på eit eige ark som alle tek med heim i permen sin. 


Det var ei veldig kjekk og god samlingstund der barna var engasjerte og ivrige.


                    tirsdag 29. september 2015

MAURANE HAR FELLES AKTIVITET UTE PÅ BARNEHAGEN 29.09.2015

Sol, joggesko, glade barn og vaksne!! 

I dag var det hinderløype ute, med ulike postar rundt barnehagen. Variert fysisk aktivitet både inne og ute har svært mykje å seie for utviklinga av motorisk dugleik og kroppskontroll. Barna får ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring og dei skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsler og utfordringar (R.pl.)

På dei ulike postane måtte vi vente på tur og samarbeide. 


Vi balanserte..


                Hoppa over hinder..  

                                                                                                                                      

sykla..


og kasta på blink!!

Barna fekk utfordringar i varierte og allsidige rørsler i dag. Venta på tur, tok hensyn  og oppmuntra kvarandre. Vi opplevde gleda av å vere saman og fellesskapet vi hadde når vi gjennomførte hinderløypa. Fellesskapet er grunnlaget for å bygge opp vennskap mellom dei enkelte barna.  

No gler vi oss til fredag, når Bikuba skal arrangere månadsfest for heile barnehagen!!                                                                                                                        

Humlene på jakt etter haustteikn!

Måndag 28.september gjekk humlene på tur oppover i Vatnebygda for å sjå etter haustteikn.

Vi har tema haust og vi ville sjå om det er tydelig i naturen at hausten er på veg. Det var mykje spennande å sjå i grøftene oppover bygda. Vi såg blad med fine fargar som hadde falt ned frå trea og rognebær høgt i eit tre som vi plukka ned. Naturen viste oss både haust og sommar, og det var spennande.


Vi fant rognebær, dei var fristande og raude. Nokre ville smake, men det smakte ikkje godt!


Vi studerte gras og blad i grøfta for å sjå på fargane.
Graset er veldig grønt enda, medan nokre av blada hadde bytta farge til brun. Kvifor blir dei brune?


Vi plukka blad frå tre for å sjå på fargane og kjenne om dei var mjuke eller harde.
Kvifor blir dei så harde – da?


Ein kjekk tur ilag med 9 nysgjerrige og undrande barn.

REVANE PÅ BESØK TIL SJUKEHEIMEN
Siste måndagen i månaden legg Revane turen til sjukeheimen for sosialt samvær saman med dei som bur der. 

I dag var det bowling som stod på planen, samt bordaktivitetar, men først måtte vi ha litt mat i magen.Her venter vi spent på tur og heier på dama som bur på sjukeheimen.

I følgje Rammeplan skal barnehagen bidra til at barna vert kjent med og deltek i samfunnet gjennom opplevingar og erfaringar i nærmiljøet, og at dei får oppleve kva lokalmiljøet har å by på. 


Aktivitør på sjukeheimen  held nøye kontroll på poenga.
Vi ser fram til videre samarbeid og gler oss til neste gang.


torsdag 24. september 2015

«GULHARANE» PÅ UNDRINGSTUR 24.09.2015

I dag gjekk «Gulharane» på tur i lag med Marianne og Randi. Vi vil at dei skal få opplevingar og erfaringar i barnehagen sitt nærmiljø. Vi stoppa opp ved Fauskegarden, snakka litt om den og såg på treet barnehagen hadde planta ein gong. Det hadde vorte stort!!


Det hadde komt farge på blada og når vi rista på greinene, dala dei ned! Hausten er på veg og naturen held på å gjere seg klar til vinteren. Vi studerte ulike blad, såg på forma deira og at dei hadde ulike fargar. På nokre blad fann vi til og med bitte små sneglar, som måtte studerast!

 

Nede på Småbåthamna var det ein båt som kom på ein lastebil, nede i sjøen var det små og store fisker. Nokre såg sjøstjerne og skjell. Mykje å undre seg over.Ved sjøkanten var det mange hus, det var nokon som visste at det heitte naust og at det var huset til båtane.
Vi gjekk opp forbi huset til besteforeldra til Othelia, der var det masse plommer, fisk i dammen og høner i hagen. Heldige oss fekk mate fiskane og ha med oss plommer og egg tilbake til barnehagen. 
I dag har vi utforska og oppdaga vårt eige nærmiljø.

onsdag 23. september 2015

Kaninbesøk i barnehagen!

Medan vi leika og kosa oss i haustsola ser plutselig nokre barn 
ei kanin springande over leikeplassen.

«SJÅ EI LITA KANIN!»


Alle sett fart etter den og det blir stor leiteaksjon, 
både store og små barn vil gjerne helse på den.Kanina er litt beskjeden og gøymer seg under Solstua. 
Spennande å sjå på den.


Etter ei stund hoppar den utanfor porten og legg seg ned der. Endelig fekk alle sjå.


Vi gav den gulrot og såg på den veldig lenge. 
Til slutt hoppa den heim til nabohuset.

fredag 18. september 2015

VENNSKAP

Vennskap og tilrettelegging for gode relasjonar i barnehagen er ein føresetnad for god læring og ei oppleving av glede og meistring (R-pl).


 Barnehagekvardagen bør vere prega av gode kjenslemessige opplevingar. Glede, humor og estetiske opplevingar må vere kjenneteikn på korleis barna har det i barnehagen. Barn kan tidleg vise at dei bryr seg om kvarandre, løyser konfliktar og tek andre sitt perspektiv. Dei kan ta omsyn og vise omsorg. Det skjer både gjennom kroppslege og språklege handlingar. Dei må få trening i å medverke til positive former for samhandling. Opplevingar av eigenverd og meistring, leik med jamaldringar og tilhøyrsle i eit positivt fellesskap skal prege barnehagedagen (R-pl).

Vi har lest bøker om Karsten og Petra med tema vennskap. Vi snakkar om korleis venner skal vere mot kvarandre. Det er viktig å hjelpe kvarandre, å samarbeide og vere snill mot kvarandre. Vi syng songen «Skal vi være venner», og gler oss til å sjå dvd om Karsten og Petra.torsdag 17. september 2015

Brannvernveke og brannbilen på besøk i barnehagen.


Denne veka er det den nasjonale brannvernveka i heile Norge og vi har tema brannvern i barnehagen. Brann er spennande, men også veldig skremmande for mange av borna. Vi prøver å skape tryggheit og ro rundt temaet slik at alle veit kva dei skal gjere når brannalarmen går her i barnehagen. Vi pratar om brann, brannalarm, brannbil og møtestadane våre ute om brannalarmen gjeng. Vi ønskjer at alle skal føle seg trygge på kva ein røykvarslar er og lyden den lagar om det brenn. Det er også viktig at alle skal vite kva dei skal gjere om vi høyrer lyden av brannvarslaren og føle seg trygge på korleis dei skal reagere og kvar dei skal springe. Vi har faste møtestadar ute for dei ulike avdelingane, Bikuba skal møtast i sandkassa og Maurtua ved vennedissa. Det er også viktig at ingen gøymer seg, så det snakkar vi mykje om. 
Sist, men ikkje minst syng vi "Når det brenner" og "Bæ-bu sangen" som handlar om kva vi skal gjere når det brenn, og snakkar om telefonnummeret til brannvesenet som er 110!
Vi ventar spent på brannøving i barnehagen!

BRANN - SANG
Mel: Fader Jakob
Når det brenner, når det brenner.
Kva gjer du, kva gjer du?
Ringer brannstasjonen,
ringer brannstasjonen.
1-1-0, 1-1-0.
......................
En brann er ikke tull 
Du må ringe 1-1-0 
Liten glo blir fort til flamme 
Du må ringe med det samme 
Så før brannen står for full, 
og du mister gods og gull 
Må du ringe 1-1-0 
Onsdag 16. september hadde vi besøk av brannbilen, dette hadde vi gleda oss til sidan omtrent i fjor og det var stor stas for alle barna. Alle hadde stor respekt for både brannbilen og brannmennene som var med. Alle borna som hadde lyst fekk sitte på ein tur opp Ulvestadvegen og rundt gjennom Vatne sentrum, dette var veldig spennande! 
Vi fekk prøve brannhjelmar, sjå på utstyret deira og høyre om brannvern frå ekte brannmenn. 

fredag 4. september 2015

Nøtteliten på tur

Den nyaste og minste avdelinga vår heiter 
NØTTELITEN. (barnehageåret 15-16.) 
På Nøtteliten går det 9 barn født i 2014. Dei held til på Vatne helsehus.No er tilvenninga kome godt i gang og for kvar dag vert vi litt betre kjent. 

Barn-Voksen og Barn -Barn.

"Tidlege erfaringar med jamaldringar er svært viktig for samspelsevnene og gjer barnehagen til ein viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap."
- Rammeplan for barnehagen -

Vi har alt hatt nokre turar i nærmiljøet. 


Disse er gøy for både liten og stor. 


Kjekk leik i sandkassa. 


 Å krype på bakken er god trening for motorikken


Med gode vogner er det lett å komme seg på tur.

Det å komme seg ut på tur er også kjekt for dei minste barna i barnehagen. Barnehagen har kjøpt inn vogner med plass til fire, dette gir  oss mulighet til å komme oss på tur. Vi ønsker å komme oss mykje ut på tur i året som kjem, for å utforske og nytte dei mange fine plassane i nærområdet vårt.

torsdag 3. september 2015

«BLÅHARANE» PÅ EKSPEDISJON!!

I dag var det første turen vi hadde som Harar. 
Liv, som er ny i barnehagen skal vere med oss. Ho måtte få sjå litt  av det fine nærmiljøet til barnehagen. Alle fann seg ein turvenn.  


Første stopp var barneskulen. Der vart det akkurat friminutt, ingen 1. klassingar å sjå, men mange andre vi  kjente.

Vi såg kyrkja, sjukeheimen og mange sine hus.


Naturen gir rom for eit mangfald av opplevingar og aktivitetar. Det var mykje å undre seg over undervegs.Vi stoppa ved lavvoen til barnehagen. Leika i skogen. Der er det bratt og ulent terreng, men kjempespennande. Vi balanserte på steiner, gjekk i høgt gras, kraup gjennom holer, klatra og hoppa. Vi samarbeidde og hjelpte kvarandre. Gode venner bryr seg om kvarandre! Dei fleste fekk seg ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring og  fekk gode erfaringar med varierte og allsidige rørsler.


 
Når vi åt mat las Liv boka om Løveungen og Frøken Kanin. Kosedyrsangen

Vi er to glade kosedyr, to veldig gode venner
En løve og kanin – det er vel ikke til å tro?
Men samme hvordan allting går og samme hva som hender,
Vi vet vi har hverandre – det er trygt å være to!

Så gi meg labben – en labb det skal du få
For to er best i motvind og når dagen kjennes grå
En venn er også aller best å le og tøyse med
At du og jeg er venner, det kan hele verden se!

Når vi leker sammen, da vil dagen vår bli fin
Det vet Løvungen, det vet Frøken Kanin!
Når vi leker sammen, da vil dagen bli fin
Det vet Løvungen , det vet Frøken Kanin!